ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект:„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.

На 07.10.2019г. е подписан Административен договор № Д-34-88/07.10.2019г. между „ВиК“ООД гр.Кърджали и „ОПОС 2014-2020г.“ АДБФ- ОПОС № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г.,който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фондна ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Основните цели на проекта са определени в съответствие със специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014 – 2020 г. и са, както следва:

• Осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО. Реализирането на целта се определя качествено чрез разликата в качеството на подаваната питейна вода преди и след изпълнението на проекта – химични и физични показатели на изход ПСПВ Енчец;

• Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Основните недостатъци и констатирани проблеми на водоснабдителната система в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали са тръбите по водопроводните мрежи, които имат нарушение на структурата. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в % действителни загуби на вода в мрежите за всяко населено място включено в обхвата на проекта;

• Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Основните проблеми с канализационните мрежи са свързани с липсата на хидравлична проводимост на колекторната мрежа с малки диаметри в агломерациите над 10 000 е.ж и достигане на 98% изграденост на канализационната мрежа в Агломерация Кърджали съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в процентите на свързаност към канализационната мрежа преди и след изпълнение на проекта.

За решаване на идентифицираните проблеми са предвидени следните инвестиции:

По компонент „Водоснабдяване”

• Агломерация Кърджали

  • Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец;

Предвижда се реконструкция на съоръженията по пътя на водата и по пътя на утайката, както и изграждане на нови съоръжения – озонатор и съоръжение за третиране на технологични отпадъчни води

  • Реконструкция на магистрален водопровод на Вод.Сист.„Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец – 16 838 м;

o Реконструкция на главните водопроводи на Водоснабдителна Система Боровица – от ПСПВ Енчец до резервоар НР 13000м3 и до резервоар НР 5000м3 – 5 399,69 м;

o Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали – 10 383,47 м.;

o Изграждане на втора камера на НР 5000м³.

• Агломерация Момчилград

o Реконструкция на 1 037 м и доизграждане на 211 м вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград;

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

• Агломерация Кърджали

o Доизграждане на 10 489,00 м и реконструкция на 1 106,00 м канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна гледка;

o Доизграждане на 2 679 м и реконструкция на 562 м канализационна мрежа в с. Резбарци;

o Доизграждане на 2 233 м и реконструкция на 164 м канализационна мрежа в кв. Прилепци;

o Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.

Стойностите на обществените поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга (всички инженеринги ще бъдат базирани на ФИДИК Жълта книга) включват в себе си стойностите за Изготвяне на технически проект, работни детайли и авторски надзор по време на строителството, СМР и оборудване, непредвидени разходи и такси за въвеждане в експлоатация на обектите.

Обща стойност на проекта 67 762 390,21лв., от които:

  • 49 750 793,17лв. безвъзмездна финансова помощ;
  • 18 011 597,04 лв. съфинансиране на бенефициента „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договор Обща стойност на договора, финансирана по проекта Изпълнител Предмет
15.03.2018 59 300.00 Джей Ви Про Консултинг ООД Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,България
11.04.2019 20 170.00 ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД Консултантска услуга по изготвяне на Доклад за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,с изключение на ПСПВ „Енчец“.
11.04.2019 20 000.00 КАДАСТЪР – М ООД Консултантска услуга за извършване на пазарна оценка на поземлени имоти по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,България“
05.08.2020 629 500.00 ДЗЗД “ УОТЪР ГИС ДИЗАЙН – КЪРДЖАЛИ“ „Разширяване и усъвършенстване на Географска информационна система за нуждите на „В и К“ ООД, гр. Кърджали
31.08.2020 2 107 325.00 „Управление В и К Кърджали“ „Осигуряване на експерти за звено за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“
08.10.2020 5 494 136.43 ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020 Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“ Обособена позиция: 1 Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
08.10.2020 405 211.38 ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020 Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“ Обособена позиция: 2 Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
04.11.2020 17 987 553.30 КРИСТАЛНА ВОДА АД Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“ Обособена позиция: 1„Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
04.11.2020 5 522 254.85 КРИСТАЛНА ВОДА АД Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“ Обособена позиция: 2 „Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“
06.11.2020 10 356 706.30 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020 Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
15.02.2021 10 774 539.37 КРИСТАЛНА ВОДА АД Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“
10.02.2021 625 000.00 Строй Надзор Кърджали ДЗЗД Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти: „%Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“ и Инженеринг на обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
07.05.2021 68 430.00 Фондация Общество на Познанието Фондация „Осъществяване на дейност по информация, комуникация и публичност по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“
18.01.2021 151 600.00 „ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ“ „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
18.01.2021 11 694.16 КВАДРАТ КОНСУЛТ ЕООД „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
04.01.2021 293 680.00 Пе енд Пе инженеринг ЕООД „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
17.08.2021 313 800.00 ЕКО – ЕН АР Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“