Информация и публичност на проекта

ДЕЙНОСТ 5: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Изпълнението на Дейност 5 ще бъде възложено на външен изпълнител. В своята работа той ще следва изцяло мерките и реквизитите на Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия – в случая всички тези, които са приложимо за проекти на стойност над 500,000.00 евро. Накратко, това са поставяне на 12 бр. билбордове (по 2 за всеки строителен обект), поставяне на постоянна обяснителна табела след изпълнението на проекта – 6 бр. (по 1 за всеки обект), минимум две публични събития (общо за проекта), минимум две официални церемонии (общо за проекта), публикуване на информация за сключване на АДБФП до два дни след сключването му, на интернет страницата на бенефициента, и др. приложими; медийни публикации).

При отчитане изпълнението на проекта, както и при проверки на място, Бенефициентът ще предоставя доказателствен материал за предприетите мерки за информация и комуникация.

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
07.05.202168 430.00Фондация Общество на Познанието Фондация„Осъществяване на дейност по информация, комуникация и публичност по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“