Осигуряване на строителен надзор

ДЕЙНОСТ 3 : ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Дейност 3 има за цел да осигури строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционните мерки. Всичките 6 строителни договори ще се изпълняват съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга, като консултантът, който ще осъществява строителен надзор, ще изпълнява и функциите на инженер по ФИДИК. Работата на консултантите е организирана в три поддейности, в зависимост от вида на строителните дейности. Тези три поддейности са обособени в три отделни обществени поръчки за услуги, като всеки от договорите ще се изпълнява самостоятелно. С цел по-ясно представяне на информацията, трите поддейности (и съответсващите на тях поръчки) са описани отделно, като в част „Начин на изпълнение“ се обръща внимание на стойностите и сроковете по тях.

За всяка поддейност ще има отделен договор за строителен надзор. По този начин се гарантира координиране на строителните процеси на съответната територия. Подобно разделяне на работата по упражняване на строителен надзор ще улесни организацията и комуникацията с бенефициента.

1. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“

2. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица. Подобект: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали и гр. Момчилград“ и „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Лот: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Лот: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“

Лот: Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

3. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“ и Инженеринг на обект: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
10.02.2021625 000.00Строй Надзор Кърджали ДЗЗДУпражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти: „%Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“ и Инженеринг на обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
18.01.2021151 600.00„ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ“„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
18.01.202111 694.16КВАДРАТ КОНСУЛТ ЕООД„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
04.01.2021293 680.00Пе енд Пе инженеринг ЕООД„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
17.08.2021313 800.00ЕКО – ЕН АРУпражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“