Повищаване ефективността ВиК оператора

ДЕЙНОСТ 6: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВиК ОПЕРАТОРА

В рамките на проекта следва да се надгради съществуващата интегрирана географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Разширяване на функционалността и възможностите на внедрената във ВиК геоинформационна система и нейното надграждане в технологично и геоинформационно отношение до ниво на мултипотребителска интегрирана геопространствена информационна платформа, чрез която да се постигне по-високо ниво на ефективност и ефикасност на осъществяване на експлоатационните и оперативни дейности на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, както и да се подобри обслужването и информирането на различните категории потребители на ВиК услуги в рамките на обособената обслужвана територия.

Специфичните цели са:

• Анализ на наличните ресурси и информация в рамките на дружеството и разработване на проект за интегрирана мултипотребитеска геопространствена платформа;

• Разработване на интегрирана мултипотребителска цифрова геопространствена база данни с високо ниво на информационна осигуреност;

• Внедряване на специализирана геосървърна софтуерна платформа, надграждаща и интегрираща съществуващата ГИС функционалност в дружеството, която да подпомага ефективното и ефикасно планиране и управление на инфраструктурните системи, експлоатационните процеси и стопанско-административните дейности на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали;

• Повишаване на ефективността на работните процеси и оптимизиране на работата на служителите в рамките на дружеството;

• Подобряване на информираността на населението по отношение оперативното състояние на ВиК инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги чрез публикуване на навременна геореферирана информация.

Чрез така формулираните цели ще постигне оптимизация и по-ефективно и ефикасно управление на активите, инфраструктурните системи и на оперативните работни процеси в дружеството, което ще доведе до доставянето на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги за различните категории потребители в рамките на обособената територия на област Кърджали. Големият териториален обхват, пространственото разпределение на потребителите на ВиК услуги, както и сложният характер на постилащата повърхнина налагат използването на високо технологични геоинформационни инструменти, които от своя страна да подпомагат ръководството на дружеството в процесите на вземане на оперативни и стратегически решения, свързани както с ежедневната експлоатация, така и с бъдещото развитие на водоснабдителната и канализационната система в региона.

Основни стъпки:

1)Дейност 1:Проучване и анализ на съществуващите системи и информационни ресурси в рамките на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали;

2)Дейност 2:Разработване на системен проект за надграждане на съществуващата ГИС функционалност до ниво на интегрирана мултипотребителска геоинформационна платформа;

3)Дейност 3:Доставка и внедряване на необходимата базова инфраструктура за ГИС;

4)Дейност 4:Техническа помощ за цифровизация, трансформация и интеграция в съществуващата Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС) на данните за ВиК мрежите на всички общински центрове на територията на област Кърджали – гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Ардино, гр. Крумовград, с. Кирково, с. Черноочене, гр. Джебел);

5)Дейност 5: Доставка, къстамизиране и внедряване на корпоративна ГИС за нуждите на ВиК-Кърджали, вкл. залагане на възможност за интеграция с платформа „Единна информационна точка“ към МТИТС и други подобни системи;

6)Дейност 6:Тестване на системата в реални условия;

7)Дейност 7:Разработване и утвърждаване на процедурен наръчник и обучение;

8)Дейност 8:Гаранционна поддръжка;

Закупената по проекта ГИС ще бъде държавна публична собственост.

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
05.08.2020629 500.00ДЗЗД “ УОТЪР ГИС ДИЗАЙН – КЪРДЖАЛИ“„Разширяване и усъвършенстване на Географска информационна система за нуждите на „В и К“ ООД, гр. Кърджали