Подготовка на проекта

ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА

Основната част от подготвителната работа е организирането и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които няма да се реализират от бенефициента, както и всички други дейности по издаване на разрешителни, необходими за изпълнение на строителството. За целта ще се подготвят необходимите документации за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП, ще бъде организирано провеждането на самите поръчки, включително осигуряване на членове на комисиите за оценка на подадените оферти. Във връзка с издаването на разрешение за строеж и изпълнението на СМР трябва да се съгласуват идейните проекти с експлоатационните дружества и да се осъществи предварителна оценка на съответствие на идейните проекти, включени в проектното предложение.

В рамките на ДЕЙНОСТ 1 (Д1) се включват следните поддейности (ПД):

– ПД0: Екип за подготовка на проекта (ЕПП) и подаване на предложение на проектното предложение в ИСУН

– ПД1: Подготовка на тръжна документация за обществени поръчки

– ПД2: Провеждане на обществени поръчки

– ПД3: Изготвяне на предварителни оценки за съответствие на инвестиционните проекти

– ПД4: Извършване на оценка на засегнати имоти

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
15.03.201859 300.00Джей Ви Про Консултинг ООДИзбор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,България
11.04.201920 170.00ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООДКонсултантска услуга по изготвяне на Доклад за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,с изключение на ПСПВ „Енчец“.
11.04.201920 000.00КАДАСТЪР – М ООДКонсултантска услуга за извършване на пазарна оценка на поземлени имоти по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия,обслужвана от „ВиК“ООД,гр.Кърджали,България“