Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура

ДЕЙНОСТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

Дейност 2 обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Основните цели на проекта са определени в съответствие със специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014 – 2020 г. и са, както следва:

  • Осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО. Реализирането на целта се определя качествено чрез разликата в качеството на подаваната питейна вода преди и след изпълнението на проекта – химични и физични показатели на изход ПСПВ Енчец;
  • Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Основните недостатъци и констатирани проблеми на водоснабдителната система в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали са тръбите по водопроводните мрежи, които имат нарушение на структурата. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в % действителни загуби на вода в мрежите за всяко населено място включено в обхвата на проекта;
  • Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Основните проблеми с канализационните мрежи са свързани с липсата на хидравлична проводимост на колекторната мрежа с малки диаметри в агломерациите над 10 000 е.ж и достигане на 98% изграденост на канализационната мрежа в Агломерация Кърджали съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в процентите на свързаност към канализационната мрежа преди и след изпълнение на проекта.

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
08.10.20205 494 136.43ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“ Обособена позиция: 1 Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
08.10.2020405 211.38ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“ Обособена позиция: 2 Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
04.11.202017 987 553.30КРИСТАЛНА ВОДА АДИнженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“ Обособена позиция: 1„Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
04.11.20205 522 254.85КРИСТАЛНА ВОДА АДИнженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“ Обособена позиция: 2 „Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“
06.11.202010 356 706.30ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
15.02.202110 774 539.37КРИСТАЛНА ВОДА АДИнженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“