Управление на проекта

ДЕЙНОСТ 4: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на Дейност 4 по проекта е да осигури цялостното му управление – от сключване на договора за АДБПФ до окончателното му изпълнение. До избор на външен изпълнител за сформиране на Звено за управление на проекта (ЗУП), Дейност 4 ще бъде изпълнявана от ЗПП за сметка на ВиК оператора. След избора на изпълнител, ЕПП ще преустанови изпълнението на Дейност 4 и ще го прехвърли на ЗУП, който ще осигури звено за управление на проекта и цялостното администриране на процеса по изпълнение на АДБФП. Звеното за управление на проекта ще извършва следните примерни дейности, като техният окончателен обхват ще се уточни в процеса на изработване на документацията за възлагане на поръчката, при отчитане изискванията на ОПОС, ЗУСЕСИФ и друго приложимо законодателство и правила:

  • обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП;
  • съблюдава съответствието на действията на бенефициента с условията и изискванията на АДБФП и ОПОС 2014-2020 г.;
  • осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, за постигане на целите и индикаторите на проекта;
  • администрира АДБФП, като извършва дейности по междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на изпълнението пред УО на ОПОС;
  • осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи;
  • представлява бенефициента, в рамките на делегираните правомощия;
  • Други дейности, необходимо за ефективното управление на проекта.

Посочените задачи и задължения са примерни и предстои тяхното окончателно оформяне в процеса на изготвяне на документацията за възлагане на обществената поръчка.

С изпълнението на Дейност 4 ще се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по тях и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на дейността са обективно неделими части от нейния предмет и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Изпълнението на Дейност 4 ще бъде свързано с изисквания към опита и квалификацията на експертите, като конкретните изисквания ще бъдат оформени в документацията за възлагане на обществената поръчка за избор на външен изпълнител на дейността.

Избраният да изпълнява Дейност 4 изпълнител ще има ангажимент да осигури екип, който да осигури всеобхватно и компетентно управление на проекта, покриващо всички изисквания на УО, както и административно и материално техническо обезпечаване работата на звеното през целия проектен цикъл. В случай на необходимост ЗУП ще подпомага бенефициента при провеждане на обществени поръчки, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство.

Информация за сключени договори

Дата на сключване на договорОбща стойност на договора, финансирана по проектаИзпълнителПредмет
31.08.20202 107 325.00„Управление В и К Кърджали“„Осигуряване на експерти за звено за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“